Al Blog de Cat Real Estate donem la nostra opinió, no som assessors financers o un operador professional. Nosaltres no estem aconsellant que venguis o compris una actiu determinat. Abans de comprar qualsevol actiu que es troba al Blog.catrealestate.com, si us plau, fes el teu propi anàlisi i parla amb el teu assessor financer o professional d’inversions.

 

No hi ha garanties.

Aquest lloc web es proporciona “tal qual” sense cap representació o garantia, expressa o implícita. Blog.catrealestate.com no fa representacions o garanties en relació a aquest lloc web o de la informació i els materials proporcionats en aquest lloc web.

  • Sense perjudici de la generalitat del paràgraf anterior, Blog.catrealestate.com no garanteix que o aquest lloc web estarà sempre disponible, o disponible permanentment; o la informació en aquest lloc web és completa, veraç, exacta o no enganyosa.

Res en aquest lloc web constitueix, ni té la intenció de constituir assessorament de cap tipus. [Si necessita assessorament en relació a qualsevol tema [legal, financer o immobiliari] de consultar a un professional apropiat.]

 

Limitacions de responsabilitat

Blog.catrealestate.com no serà responsable davant vostè (ja sigui en virtut de la llei de contacte, la llei de greuges o no) en relació amb el contingut de, o ús d’, o d’una altra manera en connexió amb, aquest lloc web :

  • en la mesura que el lloc web es proporciona lliure de càrrec, per qualsevol pèrdua directa;
  • per qualsevol pèrdua indirecta, especial o conseqüent;
  • o per qualsevol pèrdua de negoci, pèrdua d’ingressos, retorns, beneficis o estalvis anticipats, pèrdua de contractes o relacions de negocis, pèrdua de reputació o bona voluntat, o pèrdua o corrupció de dades o informació.
    Aquestes limitacions de responsabilitat s’apliquen fins i tot si Blog.catrealestate.com ha estat advertit expressament de la pèrdua potencial.

 

Excepcions

Res en aquest límit de responsabilitat d’aquest lloc web exclou o limita qualsevol garantia implícita per llei que seria il·legal excloure o limitar; i res en aquest avís legal d’aquest lloc web s’exclourà o limitarà la responsabilitat de Blog.catrealestate.com respecte de qualsevol:

  • mort o danys personals causats per la negligència de Blog.catrealestate.com;
  • frau o tergiversació fraudulenta per part de Blog.catrealestate.com; o
  • assumpte que seria il·legal o il·lícit que Blog.catrealestate.com exclogués o limités, o intentés o tinguin per objecte excloure o limitar, la seva responsabilitat.

 

Seny

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, vostè accepta que les exclusions i limitacions de responsabilitat establerts en el present limiti de responsabilitat del lloc web són raonables.

Si no creu que siguin raonables, no ha de connectar ni utilitzar aquest lloc web.

 

Tercers

Vostè accepta que, Blog.catrealestate.com té un interès en la limitació de la responsabilitat personal de l’equip que el compon. Vostè accepta que no portarà cap reclamació personalment en contra de l’equip que compon Blog.catrealestate.com en relació amb les pèrdues que vostè patís en relació amb la informació que apareix al lloc web.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, vostè accepta que les limitacions de garanties i de responsabilitat establerts en el present lloc limiti de responsabilitat del web protegirà empleats, agents, subsidiaris, successors, cessionaris i subcontractistes de Blog.catrealestate.com , així com a Blog.catrealestate.com.

 

Disposicions inaplicables

Si alguna disposició d’aquest límit de responsabilitat d’aquest lloc web és, o resulta ser, no executable segons el dret aplicable, no afectarà l’aplicabilitat de les altres disposicions d’aquest límit de responsabilitat d’aquest lloc web.